zachmurzenie duże
27°
25°
poniedziałek
Reklama
Zamiast stacjonarnie, sesje są organizowane zdalnie
18 kwietnia 2022 r. | 09:57
0

Rada Gminy Dąbrowa Zielona obok Rady Gminy Rędziny, to obecnie jedyne rady w powiecie częstochowskim, które wykorzystują przepisy i zamiast organizować sesje stacjonarnie, organizują sesje w trybie online.

Zgłosili się do mnie radni gminy Dąbrowa Zielona, którzy są zaniepokojeni całą sytuacją.

Może najwyższy czas rozważyć sesje stacjonarne?

Najbliższa sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 8:30 w trybie zdalnym.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2022-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/296/2014 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Zielona”
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Zielona”.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Zielona nr XXXVII/224/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa Zielona.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej za 2021 r.
Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach za 2021 r.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.
Zapytania i wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
Zamknięcie obrad Sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *