zachmurzenie duże
27°
25°
poniedziałek
Reklama
W piątek sesja budżetowa
20 grudnia 2023 r. | 11:59
0

W piątek, 22 grudnia o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona, podczas której zostanie uchwalony budżet na 2024 rok.

porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na 2024 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z teren Gminy Dąbrowa Zielona za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Zielona zaliczonych do sektora finansów publicznych.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy, stałych komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2024 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dąbrowa Zielona na 2024 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028".
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
Zapytania i wolne wnioski
Zamknięcie obrad Sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *