zachmurzenie małe
15°
14°
czwartek
Reklama
W piątek sesja absolutoryjna
24 czerwca 2024 r. | 11:18
0

W piątek, 28 czerwca o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Zielona za 2023 rok.

porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
  4. Przedstawienie sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Zielona w okresie międzysesyjnym:

a)      Komisja Rewizyjna, (referent Przewodniczący B. Dobrowolski),

b)      Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów, (referent Przewodnicząca J. Bajor),

c)      Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia  i Pomocy Społecznej, (referent Przewodnicząca R. Rak),

d)      Komisja Rolnictwa i Leśnictwa, (referent Przewodniczący R. Stępień),

e)      Komisja Skarg, Wniosków i petycji, (referent Przewodnicząca J. Włoszczyńska).

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  2. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dąbrowa Zielona oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona wotum zaufania.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z budżetu za 2023 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Zielona za 2023 rok:

a)      Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2024 r. dot. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, (referent P. Skarbnik A. Wosik),

b)      Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona (referent Przewodniczący Komisji Rewizyjnej B. Dobrowolski),

c)      Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Zielona, (referent  Przewodnicząca Rady Gminy A. Kościańska)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 2024 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/345/2023 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX/361/2023 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 31 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz w Cielętnikach.

14. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dąbrowa Zielona  w Stowarzyszeniu Rybacka Grupa Działania „Jurajska Ryba”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/81/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia przedstawiciela Gminy Dąbrowa Zielona w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Razem na Wyżyny”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Lipie.

18. Zapytania i wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad Sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *