słabe opady deszczu
sobota
Reklama
Radni ustalą ceny za bilety autobusowe po gminie Dąbrowa Zielona
23 kwietnia 2021 r. | 13:37
0

W czwartek 29 kwietnia o godz. 9:00 w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona, podczas której radni podejmą uchwałę m.in. w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2021-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona w roku budżetowym 2021.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2020-2023 z perspektywą do 2026”.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób.
Podjęcie uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Zielona w trybie bezprzetargowym.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/171/2021 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dąbrowa Zielona na rok 2021.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej za 2020 r.
Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach za 2020 r.
Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Zielonej w 2020 roku.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
Zapytania i wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
Zamknięcie obrad Sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *