zachmurzenie umiarkowane
24°
24°
czwartek
Reklama
fot. UG Dąbrowa Zielona
Gminny Żłobek w Olbrachcicach poszukuje opiekunki dziecięcej
05 lutego 2021 r. | 13:03
0

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona poinformował o naborze na opiekunkę dziecięcą w Gminnym Żłobku w Olbrachcicach. Jest to praca na pełny etaty.

ogłoszenie:

Miejsce pracy: Żłobek w Olbrachcicach
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacje:
1) pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela
edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społecznowychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego, lub
2) ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie
rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i
przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca,
psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
3) osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z
udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad
małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i
uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
b) średnie lub średnie branżowe oraz:
- co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80
godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod
kierunkiem wykwalifikowanego opiekuna,
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww stanowisku,
3. Nieposzlakowana opinia
4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych, oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione
umyślnie
6. Kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym z
dostępem.
Wymagania dodatkowe:
1. Bardzo dobry kontakt z dziećmi.
2. Odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość.
3. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 13 miesiąca do lat 3
4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
5. Umiejętność pracy w zespole
6. Umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność,
odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:
1. Czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem
powierzonych dzieci,
Projekt „ Szczęśliwe dzieci aktywnych zawodowo rodziców”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych.
3. Tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich strefach jego
rozwoju,
4. Organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dniadla dzieci przebywających w żłobku
5. Współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie
rodziców w wychowywaniu dziecka.
6. Realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka.
7. Prowadzenie dokumentacji związanej z potrzebami dzieci w żłobku.

Zakres odpowiedzialności:
Pracownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie
zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z
przepisów prawa.

Przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku: 1 etat
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: od 01.03.2021r. – umowa o pracę

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys zawodowy – CV wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z rekrutacją, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – podpisany czytelnie i własnoręcznie.
2. List motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia.
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
6. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
praw publicznych.
8. Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
9. Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy ten
obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd.
10. Oświadczenie – rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
11. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
12. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (kandydat
przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o
niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
14. Kopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub zobowiązanie
do jej przedstawienia przed nawiązaniem stosunku pracy.

Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanej do
Dyrektora Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielonej, z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem
zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy: Opiekun
dziecięcy w Oddziale Żłobka w miejscowości Olbrachcice”, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w
Dąbrowie Zielonej ( przy użyciu skrzynki podawczej znajdującej się w Urzędzie) lub pocztą na adres
urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona (decyduje data
wpływu do Urzędu).

Termin składania dokumentów do dnia 15.02.2021 roku do godz. 10.00.
Dokumenty niekompletne i złożone po ww terminie nie będą rozpatrywane



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *