zachmurzenie duże
19°
18°
piątek
Reklama
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona poszukuje pracownika
25 sierpnia 2021 r. | 10:49
1

Właśnie został ogłoszony kolejny nabór w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona. Wójt poszukuje pracownika ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej.

Dokumenty należy składać do 27 sierpnia.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Ogłoszenie:

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe,
4) staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
5) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
6) nieposzlakowana opinia,
7) umiejętność wykorzystywania technik komputerowych,
8) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania
administracyjnego oraz przepisów szczegółowych wynikających z zakresu pracy na
stanowisku (m.in. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo
budowlane, prawo zamówień publicznych, ustawa o drogach publicznych).

2. Wymagania dodatkowe:
1) sprawna obsługa komputera i oprogramowania pakietu Microsoft Office, Excel,
2) umiejętność wykorzystywania technik komputerowych wspomagających
projektowanie konstrukcji i procesów budowlanych oraz wspomagających
a. kierowanie procesami budowlanymi,
3) umiejętność sporządzania dokumentacji kosztorysowych oraz obsługa programów
a. komputerowych w tym zakresie,
4) umiejętność przygotowywania umów dot. realizacji robót budowlanych oraz ich
a. odbiorów,
5) znajomość zagadnień z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej,
6) znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji
samorządowej,
7) dobra znajomość specyfiki Gminy Dąbrowa Zielona,
8) zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność,
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność podejmowania decyzji,
9) posiadanie prawa jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań:
1) w zakresie inwestycji:
a) przygotowanie i prowadzenie inwestycji komunalnych na terenie Gminy,
b) zapewnienie wykonania robót budowlanych realizowanych systemem
gospodarczym, poprzez: ustalanie harmonogramu i zakresu prowadzonych robót,
nadzór nad zaopatrzeniem materiałowym, zapewnienie odpowiednich narzędzi
i urządzeń niezbędnych do realizacji planowanych zadań,
c) koordynowanie wykonawstwa inwestycji gminnych oraz zapewnienie prawidłowego
przebiegu realizacji zadań, sprawdzanie jakości wykonanych robót a w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania w polskim budownictwie,
d) udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie
ich do użytku,
e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także
kontrolowanie rozliczeń budowy,
f) rozliczanie zużycia materiałów i sporządzanie protokołów wbudowania materiałów
zakupionych przez gminę do realizacji robót budowlanych i remontowych,
g) wykonywanie innych czynności w zakresie nadzoru inwestorskiego a wynikające
z przepisów szczególnych,
h) uczestnictwo w opracowywaniu kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót,
i) nadzorowanie wykonawstwa umów po przeprowadzonych przetargach,
j) sprawdzanie faktur, rachunków przejściowych i końcowych przedkładanych przez
wykonawców pod względem merytorycznym,
k) uczestniczenie w końcowym odbiorze robót na zadaniach inwestycyjnych,
l) dochodzenia kar umownych od uczestników procesu budowlanego,
m) realizowanie całokształtu spraw związanych z okresem gwarancji, rękojmi za wady,
n) przestrzeganie przepisów ustaw związanych z wykonywanymi obowiązkami
w szczególności: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo
zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, instrukcji kancelaryjnej.
2) w zakresie gospodarki przestrzennej, komunalnej i spraw pozostałych:
a) prowadzenie postępowań w zakresie sporządzania zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
b) prowadzenie postępowań związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
c) wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów dot. planów zagospodarowania
przestrzennego gminy,
d) prowadzenie spraw związanych ze zużyciem energii elektrycznej wykorzystywanej
do celów komunalnych (oświetlenie ulic, dróg i innych terenów oraz obiektów) oraz
rozliczanie kosztów ponoszonych na te zadania,
e) koordynacja prac związanych z budową, modernizacją i konserwacją oraz kontrolą
bieżącego stanu technicznego gminnych obiektów budowlanych, dróg gminnych,
ulic, mostów i oświetlenia oraz nadzór nad ich eksploatacją,
f) prowadzenie książek budowlanych dla obiektów stanowiących własność mienia
komunalnego gminy, a w szczególności zapewnienie przeglądów okresowych tych
obiektów w wymaganych prawem terminem,
g) prowadzenie nazewnictwa miejscowości, ulic i placów oraz numeracji porządkowej
nieruchomości,
h) współudział w tworzeniu projektów inwestycyjnych w zakresie kształtowania
przestrzeni publicznej.

4. Informacja o podstawowych warunkach pracy:
1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
2) wymiar czasu pracy: 1 etat,
3) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,
4) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,
5) wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,
6) urlop wypoczynkowy w wymiarze:
• 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
• 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1) praca w pokoju dwuosobowym przy komputerze, wyjazdy służbowe,
2) obsługa urządzeń biurowych,
3) wyposażenie stanowiska pracy: biurko, zestaw komputerowy, szafa metalowa
4) fizyczne warunki pracy: praca koncepcyjna w warunkach pokoju biurowego,
ogrzewanego i oświetlonego światłem naturalnym i sztucznym.
Uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych - nie
występują.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) informuję, iż w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

6. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) kwestionariusz osobowy – kompletnie wypełniony i własnoręcznie podpisany,
2) list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
3) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,
6) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
7) oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i
korzysta z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu.

7. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. inwestycji
i gospodarki przestrzennej” w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 r., do godz. 12 00 na adres:
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Pl. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona osobiście
lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).
Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O miejscu
i terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie.
Uwaga: Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż
określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej
i umieszczona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona.Jedna odpowiedź do “Urząd Gminy Dąbrowa Zielona poszukuje pracownika”

  1. Mieszmkanka pisze:

    Jak miała dobrych pracowników to się ich pozbyła w białych rękawiczkach , oj trudno będzie znaleźć do końca kadencji ?/!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *