zachmurzenie umiarkowane
24°
24°
czwartek
Reklama
Jest konkurs na stanowisko kierownika GOPS w Dąbrowie Zielonej
23 sierpnia 2021 r. | 12:08
2

Wójt Gminy Dąbrowa Zielona ogłosiła konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej.

Dokumenty można składać do 30 sierpnia 2021 roku.

Ogłoszenie znajduje się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej
Plac Kościuszki 31 , 42-265 Dąbrowa Zielona
Określenie stanowiska: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
Kandydatem może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi,
5) posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
6) posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.),
7) posiada co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy
społecznej,
8) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
9) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE:
1) znajomość przepisów prawnych m.in. z zakresu ustawy o:
samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, prawo pracy, ochrony danych
osobowych, finansach publicznych, zamówieniach publicznych, pomocy społecznej,
świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalania i wypłat
zasiłków dla opiekunów, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wspierania rodziny i pieczy
zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych, wspierania
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Karty Dużej Rodziny, pomocy kombatantom, prawa
oświatowego, ochrony zdrowia,
2) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową jednostki,
3) zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole,
4) odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność, systematyczność, komunikatywność,
rzetelność, zdolność podejmowania decyzji,
5) wysoka kultura osobista,
6) wysoka odporność na stres,
7) posiadanie prawa jazdy kategorii B,
8) sprawna obsługa komputera i oprogramowania pakietu Microsoft Office, Excel, poczta
elektroniczna, ePUAP,
9) znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji
samorządowej.

ZAKRES ZADAŃ NA WYKONYWANYM STANOWISKU:
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej należeć będzie w szczególności :
1) kierowanie działalnością i reprezentowanie na zewnątrz,
2) planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy,
3) dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych,
4) realizacja celów i zadań zgodnie ze Statutem Ośrodka oraz przepisami w tym zakresie,
5) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań
własnych Gminy oraz zleconych, na podstawie wydanych w tym zakresie upoważnień,
6) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej,
7) składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności oraz przedstawianie
potrzeb w tym zakresie,
8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, przestrzeganie dyscypliny
budżetowej, gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
9) wykonywanie wszystkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników,
10) zarządzanie majątkiem, zarówno ruchomym jak i nieruchomym i właściwe jego
zabezpieczenie,
11) terminowe przeprowadzanie i rozliczenie inwentaryzacji majątku,
12) organizacja obsługi i działalności administracyjnej, finansowej i gospodarczej,
13) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
14) prowadzenie dokumentacji przewidzianej odrębnymi przepisami oraz wytycznymi.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
2) wymiar czasu pracy: 1 etat,
3) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,
4) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,
5) wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,
6) urlop wypoczynkowy w wymiarze:
• 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
• 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informuję, iż w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił – nie dotyczy

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny oraz CV,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydata, który
zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych,
5) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,
7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie potwierdzające
zatrudnienie,
8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
na które przeprowadza się nabór,
10)oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j.
Dz.U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.),
11)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
dokumentach aplikacyjnych składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla
jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
UE.L2016.119.1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
zwanej dalej RODO,
12)oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku zatrudnienia, na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w dokumentach w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę
zgodnie z RODO, Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie
potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na
kserokopii zwrotu" stwierdzam zgodność z oryginałem" data i czytelny podpis. Oświadczenia
i dokumenty składane w drodze przeprowadzanego konkursu muszą być podpisane
własnoręcznie.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbrowie Zielonej" w terminie do dnia 30.08.2021 r. do godz. 8.00 na adres:
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Pl. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona osobiście lub za
pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).
Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O miejscu
i terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie.
Uwaga: Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej
i umieszczona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona.2 odpowiedzi na “Jest konkurs na stanowisko kierownika GOPS w Dąbrowie Zielonej”

  1. Znawca pisze:

    Konkurs? To żart. Stanowisko to obiecana ma pani Borowik.

    12
  2. Mieszmkanka pisze:

    Farsa nie konkurs jak zwykle!!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *